انسان بوسيله اين قرارداد مي تواند مال يا ملک خود را به کسي يا موسسه اي انسان بوسيله اين قرارداد مي تواند مال يا ملک خود را به کسي يا موسسه اي  انسان بوسيله اين قرارداد مي تواند مال يا ملک خود را به کسي يا موسسه اي انسان بوسيله اين قرارداد مي تواند مال يا ملک خود را به کسي يا موسسه اي

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه در مورد آخرین اخبار امور خیریه ی ثلث سریع تر مطلع شوید